1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on FINTICAt kissayhdistys ry, FINTICAt club ja sen kotipaikka on Kerava.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kissaharrastusta sekä edistää ja tukea kissaharrastuksen toimintaa Suomessa. Yhdistys noudattaa The International Cat Association TICA:n sääntöjä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

-Pitää yhteyttä The International Cat Association TICAan

-Järjestää jäsenilleen kissaharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta-, ja kasvatustilaisuuksia.

-Huolehtii osaltaan harrastustoiminnasta järjestämällä TICA:n valtuuttamana ja sen sääntöjen mukaisesti näyttelyitä ja koulutustilaisuuksia

-Voi julkaista omaa tiedotuslehteä

-Voi ylläpitää omia internetsivuja

-Toimii yhdessä muiden harrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin saman alan yhdistyksiin

-Jakaa kissatietoutta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

 -Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

-Järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

-Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

3 § Jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen henkilö. He voivat osallistua kokouksiin ja yhdistyksen toimintaan. Varsinaisilla jäsenillä on kaikki yhdistyksen jäsenen oikeudet mukaan lukien äänioikeus ja oikeus toimia yhdistyksen luottamushenkilönä ja toimihenkilönä.

 

Sponsorijäsenet

Sponsorijäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröityjä yhdistyksiä, -yrityksiä, muita oikeuskelpoisia yhteisöitä tai yksityisiä henkilöitä. Sponsorijäsenet eivät voi toimia yhdistyksen hallituksen jäseninä tai sen toimihenkilönä, eikä heillä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Pentuejäsen

Kasvattaja voi halutessaan liittää pentuejäseneksi kasvattinsa uuden omistajan tämän suostumuksella. Pentuejäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen tai alaikäinen henkilö. Pentuejäsen ei voi toimia hallituksen jäsenenä tai sen toimihenkiilönä, eikä hänellä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

Perhejäsen

Perhejäsenyys voidaan myöntää täysi-ikäiselle tai alaikäiselle henkilölle, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Perhejäsenet eivät voi toimia hallituksen jäseninä tai sen toimihenkilöinä, eikä hänellä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

Varsinaiset, pentue-, perhe- ja sponsorijäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Sponsori-, pentue-, ja perhejäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

5 § Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun syyskokouksen niin päättäessä ja sen päättämän vuotuisen jäsenmaksun. Sponsori-, pentue ja perhejäsenet ovat velvollisia maksamaan syyskokouksen niin päättäessä ja sen päättämän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruudet päätetään erikseen kullekin jäsenryhmälle.

Yhdistyksen jäsen ei saa käyttäytymisellään, toiminnallaan tai lausunnoillaan vahingoittaa yhdistyksen mainetta tai suhteita muihin järjestöihin tai The International Cat Association TICAan.

6 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

7 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jos jäsen on saanut eläintenpitokiellon tai tuomittu eläintensuojelurikkomuksesta tai hän on saanut valvontaeläinlääkäriltä lausunnon huonosta eläintenpidosta, voidaan hänet hallituksen toimesta erottaa. 

8 § Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kolme-neljä varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan nollasta kahteen varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muista varsinaisita jäsenistä ja mahdollisista  varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallitus kokoontuun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen  jäsenistä sitä vaatii. Äänestyksen ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Yhdistyksen nimekirjoittaminen.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 10 § Tilikausi.

Yhdistyksen tilikausi on 1.5 - 30.4.

11 § Tilintarkistus

Tilipäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokoustas hallitukselle. 

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa, ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen tarkemmin määrääminä päivinä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle sekä tulo- ja menoarvio

6. Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista ja toiminnantarkastajien palkkioista sekä matkakorvauksesta

7. Valitaan hallitus 8 § mukaan

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkistamaan kuluvan tilikauden tilejä

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamistsesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

13 § Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Varsinainen jäsen voi käyttää valtakirjamenettelyä antamalla äänioikeutensa toiselle varsinaiselle jäsenelle kokousta varten. Enintään 2 kirjallista valtakirjaa per jäsen. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

14 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15 § Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

17 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.